Molul

Atomii şi moleculele au mase extrem de mici. Întrucât unitatea de măsură a masei în SI, kilogramul, nu este adecvată, s-a introdus o unitate de măsură specială, numită unitate de masă atomică.

Se numeşte unitate de masă atomică şi se notează cu u, mărimea egală cu 1/12 din masa unui atom al izotopului 12C.

(1)
\begin{align} 1u=1,66\cdot 10^{-27} kg \end{align}

Se numeşte masă atomică relativă a unei substanţe şi se notează cu Ar, raportul dintre masa atomică medie a unui element şi 1/12 din masa atomică a izotopului de 12C.

Masa atomică relativă a unui element X este deci dată de relaţia:

(2)
\begin{align} A_{r}(X)=\frac{m_{X}}{\frac{1}{12}\cdot m_{C}}=\frac{12\cdot m_{X}}{m_{C}} \end{align}

unde:
- Ar(X) este masa atomică relativă a elementului X;
- mX este masa absolută a atomului elementului X;
- mC este masa absolută a atomului de carbon .
Masa atomică relativă a hidrogenului este Ar(H) = 1, a oxigenului Ar(O) = 16, iar a carbonului Ar(C) = 12.

Observaţie:
Masa atomică relativă este o mărime adimensională (nu are unitate de măsură).

Se numeşte masă moleculară relativă a unei substanţe şi se notează cu Mr, raportul dintre masa moleculară a unei molecule din acea substanţă şi 1/12 din masa atomică a izotopului 12C.

Observaţie:
Masa moleculară relativă a unei molecule compuse este egală cu suma maselor relative ale atomilor care compun molecula.
Exemplu: Mr(H2) = 2, Mr(O2) = 32, Mr(H2O) = 18.

Se numeşte mol cantitatea de substanţă a unui sistem care conţine atâtea entităţi elementare câţi atomi sunt în 0,012 kg de carbon 12.

Observaţii:
1. Când este utilizat molul trebuie specificate entităţile elementare (atomi, molecule, ioni).
2. Cantitatea de substanţă este mărime fizică fundamentală în SI, se notează cu $ν$ şi se măsoară în moli.

Numărul de entităţi elementare dintr-un mol de substanţă este acelaşi oricare ar fi substanţa considerată. Acest număr este exprimat de constanta lui Avogadro.

Se numeşte constanta lui Avogadro şi se notează cu NA, mărimea fizică scalară definită de relaţia:

(3)
\begin{align} N_{A} = \frac{N}{\nu } \end{align}

unde:
- $ν$ este cantitatea de substanţă, [ $ν$ ]SI = mol, (1 kmol = 103 moli)
- N este numărul de entităţi elementare (atomi, molecule etc.) conţinute în această cantitate de substanţă.

Constanta lui Avogadro are valoarea aproximativă:

NA = 6,022 10-23 mol-1


Reţineţi!
Constanta lui Avogadro exprimă numărul de entităţi elementare dintr-un mol de substanţă.
Masa unui mol este numită masă molară şi se notează µ.

Se numeşte masă molară şi se notează cu µ, mărimea fizică scalară definită de relaţia:

(4)
\begin{align} \mu =\frac{m}{\nu} \end{align}

unde:
- m este masa corpului, [m]SI = kg;
- $ν$ este cantitatea de substanţă din corp, [ $ν$ ]SI = mol.
Unitatea de măsură în SI pentru masa molară este:

Observaţii:
1. Masa unui mol, exprimată în grame, este numeric egală cu masa moleculară relativă a substanţei respective.
2. Masa moleculară, care este masa unei molecule, nu trebuie confundată cu masa molară, care este masa unui mol, deci masa totală a unui număr de NA = 6,022 1023 molecule.

Volumul ocupat de un mol de substanţă se numeşte volum molar şi se notează cu :

Se numește volum molar mărimea fizică scalară Vµ definită de relația:

(5)
\begin{align} V_{\mu } =\frac{V}{\nu} \end{align}

unde:
- V este volumul ocupat de corp, [V]SI = m3;
- $ν$ este cantitatea de substanţă din corp, [ $ν$ ]SI = mol.
Volumul molar al oricărui gaz (ideal), în condiţii normale de temperatură şi presiune (T0 = 273,15 K, p0 = 101325 Pa), este:(6)
\begin{align} V_{\mu 0}=22,42\frac{m^{3}}{kmol} \end{align}
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License